قرارداد اجاره مغازه

 


قرارداد اجاره مغازه

این قرارداد اجاره بر طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26 مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شواري اسلامی در دو صفحه تنظیم شده است.

طرف اول این قرارداد

مالک

آقاي .............. رنگ و نقاشی ساختمان........... فرزند ......................... شماره شناسنامه ......................... صادره از .......................

متولد ......................... ساکن ......................... تلفن ......................... طرف دوم قرارداد

مستاجر

آقاي ......................... فرزند ......................... ش ماره شناسنامه ......................... صادره از .........................

متولد ......................... ساکن ......................... تلفن ....................... که در این قرارداد به اختصار مستاجر نامیده می شود.

موضوع قرارداد

اجاره یک باب مغازه که تخل یه بوده و در تصرف مالک می باشد واقع در............................به مساحت تقریبی ............. مترمربع که فاقد بالکن و زیرزمین و انباري می باشد که فقط جهت شغل اغذیه به اجاره داده می شود و مستاجر حق تغییر شغل ندارد .

مدت قرارداد

یکسال کامل شمسی معادل دوازده ماه خورشیدي از تاریخ ........... لغایت ..................... می باشد .

مبلغ اجاره

از قرار ماهیانه ...................... ریال (به صورت قرض الحسنه ....................... ریال به پیشنهاد مستاجر )که مستاجر متعهد گردیده م ال الاجاره مزبور را دراول هر ماه نقداً در قبال دریافت رسید به مالک پرداخت نماید و عدم پرداخت هر قسط از اجاره ظرف ده روز از تاریخ سررسید موجب اختیار خیار فسخ از طرف مالک خواهد بود .

سایر شروط

1- مالیات مستغلاتی و تعمیرات کلی به عهده ملاك و تعمیرات جزئی بر عه ده مستاجر است و مستاجر حق تعدي و تفریط در مورد اجاره را ندارد .

2-مستاجر حق واگذاري مورد اجاره را مشاعاً یا مفروزاً ، جزئاً و یا کلاً به هیچ صورت حتی به صورت مشارکت ، نمایندگی ، صلح حقوق و وکالت و غیره به دیگري حتی به اقرباي نسبی یا سببی خویش به هیچ صورت و به هیچ نحوي از انحاء ندارد و نیز مستاجر حق تغییر در بنا و ساختمان مورد اجاره را ندارد . مالک، مغازه یادشده در این قرارداد، که تخلیه بوده و در تصرف مالک می باشد را بدون دریافت هیچ گونه وجه یا مالی تحت عناوین : حق کسب و پیشه یا تجارت و یا سر قفلی و یا صنفی و یا قرض الحسنه

براي مدت اجاره در اختیار مستاجر قرارداد و مستاجر اقرار و اعتراف بر این که مغازه مذکور در این قرارداد را که تخلیه و در اختیار مالک بوده تحویل گرفته که ضرفاً و فقط جهت شغل اغذیه از آن طی مدت مورد قرارداد استفاده نماید و نیز مستاجر اقرار و اعتراف نموده و می نماید که هیچگونه وجه یا مالی تحت عناوین : سر قفلی ، صنفی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت ، قرض الحسنه و غیره بابت این قرارداد به مالک پرداخت نکرده است و تعهد می نماید در پایان مدت قرارداد و یا فسخ قرارداد مغازه مذکور را تخلیه و ضمن گرفتن رسید تحویل مالک بنماید بدون هیچ گونه ادعایی از هر حیث و هر قبیل . در ضمن گرفتن جواز کسب توسط مستاجر حقی براي مستاجر ایجاد نمی کند و مستاجر ملزم به گرفتن جواز کسب مربوطه می باشد.

4-در صورت ف روش و انتقال قطعی ملک به غیر از طرف ملاك ، این قرارداد فسخ خواهد بود و مستاجر حق تغییر مغازه را از وضع فعلی به وضع دیگر ندارد .

5- کلیه هزینه هاي شهرداري مالیات شغلی و درآمد و حق بیمه کارکنان وحقوق صنفی وهزینه هاي آب ، برق ، گاز و تلفن چنانچه مغازه هر یک از این انشعابات را داشته باشد به عهده مستاجر می باشد .

6-در صورتی که مستاجر در پایان مدت قرارداد اجاره از تخلیه عین مستاجره خودداري نماید علاوه بر اینکه حق طرح دعوي به خواسته تخلیه براي مالک متصور می باشد به ازاء هر روز تاخیر در تخلیه مبلغ.....................وجه التزام تعیین می شود که مستاجر متعهد به پرداخت آن می باشد و لذا متصرف بودن مستاجر مورد اجاره را پس از پایان مدت اجاره فقط و فقط در صورت تجدید اجاره مورد اجاره به صورت کتبی که به امضاء مالک و مستاجر و شهود رسیده باشد قابل امکان خواهد بود و الی به هر صورت و تحت هر عنوان که مستاجر از تخلیه عین مستاجره خودداري نماید و مور اجاره را در اختیار داشته باشد متعهد به پرداخت وجه التزام روزانه به مبلغ ....... هزینه بازسازی ساختمان......... به مالک خواهد بود و این موضوع جزو تعهدات مستاجر و شروط ضمن عقد این اجاره نامه می باشد .

7- این قرار داد براي طرفین قرائت و تفهیم شد و کلیه شروط آن براي طرفین قابل قبول و متعهد به آن هستند . این قرارداد در دو نسخه متحد المتن و داراي اعتبار یکسان و واحد با 7 شرط در دو صفحه تنظیم و توسط مالک و مستاجر و شهود امضاء شده و پس از امضاء مبادله گردیده و لازم الإجر ا است و همزمان با امضاي این قرارداد کلید مغازه که تخلیه و قفل بوده از طرف مالک تحویل مستاجر گردید .

امضاء مالک                                  امضاء مستاجر                               مقالات بیشتر حهت مطالعه

ویلا کلاسیک

طراحی ورودی بیمارستان

ویترین مزون خیاطی

قیمت ساخت سوله سال ۱۴۰۰

ضوابط طراحی هتل

ضوابط طراحی تالار پذیرایی

هزینه ساخت طبقه دوم

مراحل اخذ پروانه ساختمان pdf

طراحی داخلی کلاسیک

اصول طراحی داخلی رستوران

                                 امضاء شهود

Comments

Popular posts from this blog

قرارداد اجاره سانس